Chinese Songs

Chinese Songs from the Classroom

(You can search by title online such as Youtube, or watch the suggested links below)
1. <Liang Zhi Lao Hu 两只老虎> (Two tigers)

https://www.youtube.com/watch?v=6GRQetkyND8

2. <Ba Luo Bo 拔萝卜> (Pulling carrot)

https://www.youtube.com/watch?v=XFq40wYR4tg

3. <Wo De Hao Ma Ma 我的好妈妈> (My dear mom)

https://www.youtube.com/watch?v=TP6m7D7QK6g

4. <Lun Dun Tie Qiao Kua Xia Lai 伦敦铁桥垮下来> (London Bridge is falling down)

https://www.youtube.com/watch?v=zZa8-SVQPkE

5. <Sheng Ri Kuai Le 生日快乐> (Happy birthday)

https://www.youtube.com/watch?v=S28a3esOoVw

6. <Xiao Yan Zi 小燕子> (Little swallow)

https://www.youtube.com/watch?v=XUgovZwVHG8

7. <Xiao Tu Zi Guai Guai 小兔乖乖> (Good bunny)

https://www.youtube.com/watch?v=SW2_4WNQ4_U

8. <Shu Qing Wa 数青蛙> (Counting frog)

https://www.youtube.com/watch?v=H24vKsQuco4